Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

007 Pi­tää­kö yk­sit­täi­sen kan­sa­lai­sen ym­mär­tää jo­tain ky­ber­tur­val­li­suu­des­ta?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 10.2.2013 21:05

“Eh­dot­to­mas­ti kyl­lä. Vas­taa oman ky­sy­myk­sen­sä Cat­ha­ri­na Can­do­li­nin Pää­esi­kun­nan joh­ta­mis­jär­jes­tel­mäo­sas­ton tie­to­verk­ko­puo­lus­tus­sek­to­rin joh­ta­ja blo­gis­saan
– ”Ky­ber­tur­val­li­suut­ta kan­sa­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta" (20.4.2012.)

Hän jat­kaa:
– “… Py­rin täs­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa nos­ta­maan esil­le juu­ri ta­val­li­sen kan­sa­lai­sen kan­nal­ta tär­kei­tä nä­kö­kul­mia. Ta­val­li­sel­la kan­sa­lai­sel­la tar­koi­tan hen­ki­löä, jo­ka ei ole ky­ber­tur­val­li­suu­den tai tie­to­tur­val­li­suu­den asi­an­tun­ti­ja, vaan ku­ka ta­han­sa muu, jo­ka käyt­tää ar­ki­ses­sa toi­min­nas­saan tie­to­tek­niik­kaa… Usein yk­sit­täis­tä kan­sa­lais­ta jä­te­tään kui­ten­kin oman on­nen­sa no­jaan ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kus­te­luis­sa … vaik­ka yk­si jo­ka­päi­väi­sis­tä ky­be­ruh­kis­ta on ta­lou­del­lis­ta etua ta­voit­te­le­vat ri­kol­li­set, jot­ka vaa­ni­vat ta­val­li­sia kan­sa­lai­sia.” Mi­tä mei­dän ta­val­lis­ten kan­sa­lais­ten pi­täi­si ym­mär­tää?

C. C:n mu­kaan:
– “… ky­be­ruh­kan ole­mas­sa­olo ja sen suh­teut­ta­mis­ta. Ky­be­ruh­kaa ei pi­dä vä­hä­tel­lä… Ky­be­ruh­kaa ei pi­dä kui­ten­kaan myös­kään lii­oi­tel­la. Ky­ber­mör­kö ei yh­te­nä kau­nii­na päi­vä­nä tu­le ky­be­ra­va­ruu­des­ta la­maut­ta­maan yh­teis­kun­nan syö­den kan­sa­lais­ten aa­mu­puu­rot ja vie­den val­ti­on it­se­näi­syy­den ja elin­mah­dol­li­suu­den en­nen kuin ku­kaan eh­tii sa­noa”ky­ber".

– Kan­sa­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta on tär­ke­ätä, et­tä jo­kai­nen ym­mär­tää ky­ber­tur­val­li­suu­den pe­rus­pe­ri­aat­teen sa­mal­la ta­val­la kuin esi­mer­kik­si lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den­kin. Tie­dos­ta­mal­la ylei­set ris­kit ja käyt­tä­mäl­lä ter­vet­tä maa­lais­jär­keä pär­jää pit­kään!", sa­noo C. Cn.

– Tie­ten­kin mei­dän pi­täi­si ym­mär­tää mi­ten suo­ja­ta en­si­si­jai­ses­ti oma tie­to­ko­ne ri­kol­li­sil­ta ja hak­ti­vis­teil­ta. Luu­len, et­tä sii­nä me jo­ten­kin pär­jääm­me pi­tä­mäl­lä ajan ta­sal­la au­to­mat­ti­set päi­vi­tyk­set, muis­taa pa­lo­muu­rit ja an­ti­vi­ru­soh­jel­mat ja osa­ta suo­dat­taa epä­mää­räi­siä vies­te­jä ja link­ke­jä… En­tä jos Suo­meen koh­dis­tuu laa­ja­mit­tai­nen in­ter­net hyök­käys? ja inf­rast­ruk­tuu­ri, säh­kö- ja /tai tie­to­lii­ken­ne­verk­ko oli­si nu­rin?

C. Cn:
– “Se on är­syt­tä­vää ja han­ka­laa ja eri­tyi­ses­ti jos kor­jaus­työt kes­tä­vät ja kes­tä­vät, mut­ta se ei kaa­da yh­teis­kun­taa. Vi­ra­no­mai­set har­joit­te­le­vat tä­tä laa­ja­mit­tai­sem­pi­akin krii­se­jä var­ten. Sa­mal­la pe­ri­aat­teel­la kuin va­rau­du­taan luon­toil­mi­öi­den ai­heut­ta­miin säh­kö­kat­kok­siin kan­nat­taa va­rau­tua ky­be­ril­ki­öi­den ai­heut­ta­miin säh­kö­kat­kok­siin. Ei ole hai­tak­si, jos ko­toa löy­tyy va­ra­ge­ne­raat­to­ri, yli­mää­räi­nen ruo­ka­va­ras­to ja vä­hän kä­teis­va­raa­kin.” neu­voo C. Cn ja kir­joi­tuk­ses­saan toi­voo ja et­tä “
– jo­kai­nen ky­ber­tur­val­li­suu­des­ta ym­mär­tä­vä ih­mi­nen, jo­ka pu­huu tai kir­joit­taa ai­hees­ta, kan­taa vas­tuun­sa kes­kus­te­lun laa­dus­ta. Täl­lä tar­koi­tan si­tä, et­tä ei sor­ru­ta hy­pe­tyk­seen tai kan­sa­lais­ten tur­haan pe­lot­te­luun – ei­kä tie­ten­kään il­mi­ön vä­hät­te­lyyn­kään. Kui­ten­kin toi­voo ai­hees­ta vil­kas­ta kes­kus­te­lua!” Mi­ten me tääl­lä kes­kus­te­lu­pals­tal­la ?

Voi­sim­me­ko tur­val­li­ses­ti kes­kus­tel­la ky­ber­tur­val­li­suu­des­ta il­man pe­lot­te­lua ja vä­hät­te­lyä?

Voim­me­ko luot­taa sii­hen, et­tä vi­ra­no­mais­ten har­joit­te­lut laa­ja­mit­tai­sem­pia krii­se­jä var­ten, jo­ta voi sa­noa myös ky­ber­so­dak­si nyt, pe­las­ta­vat mei­dät, jos on­nis­tu­nees­sa hyök­käyk­ses­sä vi­hol­li­nen voi la­maut­taa yh­teis­kun­nan se­kun­neis­sa?

En ha­lu­akaan pe­lo­tel­la tai vä­hä­tel­lä, niin kuin toi­voo C. C:n., mut­ta mi­ten me va­rau­tui­sim­me hen­ki­ses­ti sie­tä­mään pi­meyt­tä, kyl­myyt­tä, jo­pa näl­kää ja ja­noa niin kau­an kun­nes asi­at, par­haas­sa ta­pauk­ses­sa, ko­hen­tui­si­vat ja al­kai­si so­kis­ta toi­pu­mi­sen kau­si?


Comments