Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

004 Lam­mas­turk­ki? Mi­ten oli­si?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 20.1.2013 16:47

Näi­nä päi­vi­nä on Uu­den Suo­men blo­geis­sa pal­jon kir­joi­tet­tu Tur­kis­tar­hois­ta. Asi­as­ta kes­kus­te­li­vat niin tur­kis­tar­ho­jen kan­nus­ta­jat kuin vas­tus­ta­jat­kin.

– Tur­kik­set kun­ni­aan ja uut­ta tek­no­lo­gi­aa ke­hiin…
– Tur­kis­tar­hauk­sen on­gel­mia
– Hy­vä pa­ha tur­kis­tar­haus­kiel­to
– tur­kis­tar­hauk­ses­ta maa­seu­dun pe­las­tus?
– Eet­ti­syy­del­lä kil­pai­li­joi­den ohi!
– Pak­ka­nen on kiel­let­tä­vä

Ih­mi­sen pi­ti am­moi­sis­ta ajois­ta huo­leh­tia läm­pi­mis­tä vaat­teis­ta, joit­ten val­mis­tuk­seen käy­tet­tiin met­säs­tyk­ses­tä saa­nei­den eläin­ten nah­ko­ja, jo­ka oli­kin sil­loin ai­noa vaa­te­tus.

Myö­hem­min (10 000 vuot­ta sit­ten) kun lam­mas oli ke­sy­tet­ty, niin lam­paan na­hois­ta val­mis­tet­tiin turk­ke­ja ja lam­mas­nah­ka­ken­kiä ja -saap­pai­ta. Lam­paan­na­hois­ta val­mis­tet­tu­ja turk­ke­ja pi­det­tiin en­sin kuu­lu­vi­na vain kaik­kein köy­him­mil­le. Kä­sit­te­lys­sä lam­paan­nah­ka muut­tuu peh­me­äk­si ja sii­tä saa ai­ka ke­vyi­tä tur­kik­sia. Se on erit­täin läm­min ja an­taa ke­hon hen­git­tää.

Ul­ko­mail­la lam­paan­nah­ka on muo­tia: esim. Ve­nä­jäl­lä 70 pro­sent­tia tur­kis­tuot­tei­den vien­nis­sä on lam­mas­nah­kai­sia turk­ke­ja.

Olem­me­ko unoh­ta­neet lam­paat Suo­mes­sa? Lam­mas­tuo­tan­to?

Suo­mes­sa on ol­lut kor­ke­ata­soi­nen lam­mas­na­han tuo­tan­to. Oli jos­kus nah­ka­mes­ta­ri Kaup­pa­neu­vos Art­tu­ri Hel­le­maa (1893 – 1976) Frii­ta­lan Nah­ka Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja. Hän oli pe­rus­ta­nut Frii­ta­lan Nah­ka Oy, jo­ka kas­voi ai­koi­naan muu­ta­man kym­me­nen työn­te­ki­jän suu­rui­ses­ta nah­ka­teh­taas­ta Suo­men suu­rim­mak­si ja joh­ta­vak­si nah­ka­te­ol­li­suus­lai­tok­sek­si, jo­ka toi­mi vuo­teen 2010 as­ti Sen kon­kurs­siin jou­tu­mi­ses­ta ker­too Sa­ta­kun­nan Kan­sa 2.9.2010
– “Nah­ka-Frii­ta­lan ta­ru päät­tyy lo­pul­li­ses­ti”.

Ikä­vä jut­tu! Eh­do­tan­kin,

– et­tä sul­je­taan kaik­ki tur­kis­tar­hat.
– An­ne­taan ha­luk­kai­den va­paas­ti am­pua met­sis­sä vil­lie­läi­miä tur­kik­sia var­ten
– ja läh­de­tään muut­ta­maan asen­tei­ta lam­pai­ta koh­ti ja ke­hit­tä­mään lam­mas­ta­lout­ta.

Ny­ky­ään lam­pai­ta nä­kyy har­voin muu­al­la kuin maa­seu­tu­näyt­te­lyil­lä ja ko­tie­läin­puis­tois­sa.

Kun Suo­mes­sa on ol­lut nah­ku­ri­mes­ta­rei­ta­kin, niin var­maan jo­tain osaa­mis­ta alal­le on säi­ly­nyt. Löy­tyi­si­kö in­no­vaa­ti­ota sil­le alal­le? Lam­mas “tuot­tai­si” pal­jon enem­män kuin hä­kis­sä kas­va­tet­tu tur­kis eläin. Hyö­tyä oli­si lam­paan li­has­ta, na­has­ta ja jo­pa mai­dos­ta! Lam­mas­tur­kis­ta pu­hu­mat­ta­kaan!, jo­ka oli­si vien­ti­ta­va­ra­na kul­lan ar­voi­nen.

Pe­ri­aat­tees­sa; mi­kä es­täi­si. Var­maan EU:sta sai­si sii­hen lu­paa di­rek­tii­vi ja ra­hal­lis­ta tu­kea maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen? Ja kun ala tar­vit­see pal­jon kä­si­työ­tä, niin työl­lis­täi­si ha­luk­kai­ta. Vai mi­ten tääl­lä kes­kus­te­lu­pals­tal­la aja­tel­laan?

Eli ha­lu­ai­si­ko jo­ku lam­mas­kar­jan kas­vat­ta­jak­si? Toi­sin sa­no­jen, lam­pu­rik­si? Sii­tä se al­kai­si.

Tie­dus­tel­laan­kin aluk­si mi­ten ny­ky-Suo­men lam­paat voi­vat? Ku­ka ker­toi­si?


­pa­ge

Comments