Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

002 Mil­loin Suo­mi oli­si val­mis Ve­nä­jän vii­su­mi­va­pau­teen?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 13.1.2013 23:41

Ai­na­kin Ta­lous­tut­ki­muk­sen mu­kaan, jo­ka sel­vit­ti syk­syl­lä 2012 suo­ma­lais­ten ja ve­nä­läis­ten mie­li­pi­tei­tä mai­den vä­li­sis­tä suh­teis­ta, Suo­mi voi koh­ta ol­la val­mis vii­su­mi­va­pau­teen. Ju­ho Rah­ko­nen Hs:n vie­ras­ky­nä­pals­tal­la 10.1.2013 “Val­ta­osa suo­ma­lai­sis­ta ei vie­lä toi­vo mai­den vä­li­sen vii­su­mi­pa­kon pois­tu­mis­ta”.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan kui­ten­kin on ha­vait­ta­vis­sa vä­hit­täis­tä asen­teen­muu­tos­ta ja eri­tyi­ses­ti al­le 25-vuo­ti­ai­den vas­tan­neis­ta 56 pro­sent­tia kan­nat­taa vii­su­mi­va­paut­ta … vä­hi­tel­len on käy­nyt yhä polt­ta­vam­mak­si ky­sy­mys, pi­täi­si­kö myös Eu­roo­pan Uni­onin ja Ve­nä­jän vä­lil­lä ot­taa käyt­töön vii­su­mi­va­paus.

– Asen­teen­muu­tos nuo­rem­mas­sa su­ku­pol­ves­sa saat­taa ol­la­kin erit­täin hy­vä merk­ki, kos­ka van­hem­mat su­ku­pol­vet ovat jäh­met­ty­neet sii­hen rys­sä­vi­haan, jo­ta su­ku­pol­ves­ta toi­sel­le vaan siir­re­tään eteen­päin.

Eh­kä to­del­la­kin glo­ba­li­saa­tio maa­il­mas­sa ja mait­ten kes­kei­sen riip­pu­vuu­den li­sään­ty­mi­sen seu­rauk­se­na, nuo­ret su­ku­pol­vet Suo­mes­sa pää­se­vät ir­ti niis­tä va­kiin­tu­neis­ta en­nak­ko­luu­lois­ta ja asen­teis­ta ja ra­jo­jen avaa­mi­nen myös naa­pu­ri­maa­han Ve­nä­jään al­kaa tun­tua ai­na­kin heil­le väis­tä­mät­tö­mä­nä. Kui­ten­kin tut­ki­muk­sen mu­kaan 49 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa vii­su­mi­va­paut­ta.

Pu­he­lin­haas­tat­te­lu-tut­ki­muk­ses­sa 82 pro­sent­tia ve­nä­läi­sis­tä kan­nat­taa vii­su­mi­va­paut­ta Suo­men kans­sa, mut­ta täy­tyy mai­ni­ta, et­tä Ve­nä­jäl­lä­kin 6 pro­sent­tia vas­tus­taa vii­su­mi­va­paut­ta Suo­men kans­sa ja lo­put ei­vät osaa ot­taa kan­taa.

Siis, tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin mie­li­pi­det­tä vii­su­mi­va­pau­teen vain Ve­nä­jän ve­nä­läi­sil­tä. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää mi­ten oli­si tut­ki­muk­sen mu­kaan Suo­mes­sa asu­vien ve­nä­läis­ten / ve­nä­jän­kie­lis­ten (mei­tä on jo noin 60 000) suh­tau­tu­mi­nen vii­su­mi­va­pau­teen en­ti­sen ko­ti­maan­sa kans­sa? Omat ha­vain­to­ni ovat, et­tä ai­ka mo­ni, jo­pa tsaa­rin Ve­nä­jäl­tä muut­ta­nei­den im­mig­ran­tien jäl­ke­läi­set, suh­tau­tu­vat erit­täin kiel­tei­ses­ti vii­su­mi­va­pau­teen!? Ei se tie­ten­kään muu­ta vii­su­mi­va­pau­den asi­aa mi­hin­kään suun­taan, mut­ta mie­len­kiin­tois­ta se on.

Em­me ha­lua tän­ne li­sää ve­nä­läi­siä! – niin on mo­nes­ti kes­kus­te­lus­sa sa­not­tu.

Comments