Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

001 Ruuh­kaa ra­jal­la

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 5.1.2013 23:23

Kaak­kois-Suo­men ra­ja-ase­mil­la ri­kot­tiin en­nä­tyk­siä, kir­joit­taa Ete­lä-Sai­maa 5.1.201

– "Kaak­kois-Suo­men ra­ja-ase­mil­la kir­jat­tiin ei­len noin 59 200 ra­ja­ny­li­tys­tä, mi­kä on enem­män kuin kos­kaan ai­em­min yh­den vuo­ro­kau­den ai­ka­na.

– Ra­ja­var­ti­os­ton mu­kaan ra­ja­tar­kas­tuk­set on saa­tu kui­ten­kin pi­det­tyä pää­osin su­ju­vi­na. Odo­tu­sa­jat Ve­nä­jäl­tä Suo­meen ovat puo­len tun­nin luok­kaa…

– Ei­len jo­no­tu­sai­ka Ve­nä­jäl­le oli pa­him­mil­laan Imat­ral­la ja Nui­ja­maal­la noin kak­si tun­tia ja au­to­jo­no­jen pi­tuu­det noin kol­me ki­lo­met­riä.

– Vilk­kaim­mal­la ra­ja-ase­mal­la Vaa­li­maal­la ra­jan ylit­ti ei­len run­saat 21 500 mat­kus­ta­jaa ja Nui­ja­maal­la yli 17 200 mat­kus­ta­jaa. Imat­ral­la yli­tyk­siä kir­jat­tiin noin 15 000. Ve­nä­läis­mat­kai­li­joi­den ai­heut­ta­mien ruuh­kien ar­vi­oi­daan jat­ku­van vie­lä lop­pi­ai­sen jäl­keen­kin. En­si vii­kon alus­sa ruuh­kia ar­vi­oi­daan syn­ty­vän Ve­nä­jäl­le me­ne­väs­sä lii­ken­tees­sä. STT.".

Ra­ja-ase­mien ruuh­kau­tu­mis­ta vii­kon­lop­pui­sin ja eri­tyi­ses­ti vuo­den­vaih­tees­sa ei voi vält­tää vi­ra­no­mais­ten va­rau­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Mat­kai­lun kas­vua ei voi mi­kään enää py­säyt­tää, ar­ki­päi­vi­nä­kin Kaak­kois-Suo­mes­sa teh­dään noin 25 000 ra­ja­ny­li­tys­tä. Leh­ti­kir­joi­tus­ten mu­kaan ras­kaan lii­ken­teen mää­rä on vä­hen­ty­nyt, kun taas lin­ja- ja hen­ki­löau­tol­la mat­kus­ta­vien mää­rä on nous­sut. Jo­ten pi­tää sat­sa­ta enem­män sii­hen, et­tä ra­jaa ve­tää su­ju­vas­ti, niin kuin nyt on ta­pah­tu­nut­kin. Var­maan hy­vä yh­teis­työ lii­ken­ne­vi­ra­no­mais­ten, tul­lin ja ra­ja­var­ti­os­ton kans­sa on tuo­nut hy­viä tu­lok­sia.

– "Lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta pa­ran­ne­taan Suo­men ja Ve­nä­jän yh­tei­sel­lä hank­keel­la. Ra­ha hank­kee­seen on va­rat­tu 1,3 mil­joo­naa. Osa ra­hois­ta tu­lee Eu­roo­pan naa­pu­ruus – ja kump­pa­nuu­sinst­ru­men­tis­ta eli EN­PI CBC:ta.- Jot­ta ra­hoi­tus­ta saa­daan, pi­tää ol­la myös kan­sal­lis­ta ra­hoi­tu­so­suut­ta, sa­noo hank­keen pro­jek­ti­joh­ta­ja Jus­si Pit­kä­lah­ti.

– Suo­mes­sa han­ket­ta ra­hoit­ta­vat Kaak­kois-Suo­men ely-kes­kus ja Lii­ken­ne­vi­ras­to. Ve­nä­jän puo­lel­la hank­keen yh­teis­työor­ga­ni­saa­ti­ol­ta tu­lee pää­asi­as­sa työ­tun­te­ja.- He ovat teh­neet si­tou­muk­sen, et­tä hei­dän työn­te­ki­jän­sä te­ke­vät tie­tyn mää­rän töi­tä tiet­tyä ra­haa vas­taan. Näin asia var­mas­ti ete­nee siel­lä. Myös­kän ely-kes­kuk­sel­ta saa­ta­va tu­ki ei tu­lee vain ra­ha­na, sil­lä esi­mer­kik­si Pit­kä­lah­ti te­kee pro­jek­til­le osan työ­tun­neis­taan. Pro­jek­ti jat­kuu vuo­den 2014 hei­nä­kuun lop­puun saak­ka. (UV 12.8.2012)"

Imat­ral­la muu­ten­kin voi huo­ma­ta ve­nä­läis­ten läs­näo­loa kau­pois­sa ja pää­ka­duil­la, mut­ta ei­len se nä­kyi eri­tyi­sen vilk­kaa­na eten­kin kau­pois­sa ja Imat­ran­kos­ken kä­ve­ly­ka­dul­la. Imat­ra on nous­sut­kin ve­nä­läis­ten mat­kai­li­joi­den suo­si­kik­si ja ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan Imat­ra on Suo­men mat­kai­lu­kau­pun­ki­na ko­va nou­si­ja toi­sek­si Hel­sin­gin jäl­keen.

Ve­nä­läi­set pi­tä­vät Imat­raa tur­val­li­se­na ja kau­nii­na seu­tu­na per­he­lo­ma­koh­tee­na. Ve­nä­läis­ten ve­ro­va­paa tax-free kaup­pa kas­vaa. Eni­ten ve­nä­läi­set os­ta­vat vaat­tei­ta ja elin­tar­vik­kei­ta, mut­ta myös tie­to­ko­nei­den ja muun elekt­ro­nii­kan myyn­ti­mää­rät mo­nin­ker­tais­tui­vat. Ra­jan mer­ki­tys Imat­ran ta­lou­del­le on erit­täin tär­keä ja ra­ja­lii­ken­teen kas­vu jat­kuu il­man vii­su­mi­va­paut­ta­kin.

Sa­noin­han, et­tä ve­nä­läi­set ra­kas­ta­vat Suo­mea! Ei­vät he muu­ten tu­li­si tän­ne san­koin jou­koin!


Comments